Andmekaitsetingimused

(Privaatsuspoliitika)

 

1.     Üldtingimused

 

1.1  Käesolev dokument (edaspidi „Andmekaitsetingimused“) selgitab kuidas Eesti Metsakinnistud OÜ, registrikoodiga 14863578, (edaspidi „Ettevõtte“) kasutab isikuandmeid ja tagab nende seadusliku töötlemise, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. 

1.2  Ettevõtte vastutab enda kohustuste täitmise eest ja isikuandmete turvalisuse ja õiglase töötlemise tagamise eest enda töötajate poolt.

1.3  Ettevõtte töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes asjakohastes õigusaktides Andmekaitse Inspektsiooni juhendites ning käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.

1.4  Ettevõtte lähtub isikuandmete töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

1.4.1      Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

1.4.2      Eesmärgi piirangu põhimõte – Ettevõtte töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kirjeldatud Andmekaitsetingimuste punktis 3 (Milleks Ettevõtte isikuandmeid kasutab?).

1.4.3      Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – Ettevõtte töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

1.4.4      Õigsuse põhimõte – Ettevõtte võtab tarvitusele asjakohased meetmed, et kindlustada töödeldavate andmete õigsus, ebaõiged ja üleliigsed andmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel.

1.4.5      Säilitamise piirangu põhimõte – Ettevõtte säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete eesmärgipäraseks töötlemiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

1.4.6      Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – Ettevõtte on võtnud kasutusele füüsilised, organisatsioonilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.

2.     Millised isikuandmeid Ettevõtte töötleb?

 

2.1  Ettevõte töötleb Teenuse osutamisel järgnevaid Isikuandmeid:

2.1.1      Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi;

2.1.2      Andmesubjekti sünniaeg, isikukood;

2.1.3      Andmesubjekti telefoni number, e-posti aadress;

2.1.4      Pangakonto number

2.1.5      Kinnistu andmed

 

3.     Miks Ettevõtte isikuandmeid töötleb (isikuandmete töötlemise eesmärk)?

 

4.     Ettevõtte töötleb isikuandmeid selleks, et tuvastada klienti või isikut ning vajalike teenuste osutamisel ja lepingute sõlmimiseks.